HireHeroes

Betekenis: Personeelsadministratie

Wat is personeelsadministratie?

Personeelsadministratie is het geheel van administratieve taken en processen die gerelateerd zijn aan het personeelsbeleid van een organisatie. Het omvat alle administratieve taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de personeelsdossiers en -gegevens van medewerkers gedurende hun dienstverband bij een werkgever.

In de personeelsadministratie worden onder andere de volgende taken uitgevoerd:

  1. Aanname en indiensttreding: Het registreren van persoonsgegevens van nieuwe medewerkers, het opstellen en beheren van arbeidsovereenkomsten, het verzorgen van de benodigde verklaringen en documenten, en het regelen van de inschrijving bij de juiste instanties, zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.
  2. Salarisadministratie: Het verwerken van salarisgegevens, zoals loonmutaties, bonusregelingen, en verlofuren, en het opstellen van salarisstroken en jaaropgaven voor medewerkers.
  3. Personeelsdossiers: Het bijhouden en beheren van personeelsdossiers, waarin alle relevante documenten en gegevens van medewerkers worden opgeslagen, zoals kopieën van identiteitsbewijzen, arbeidsovereenkomsten, functioneringsgesprekken, en verzuimregistraties.
  4. Verlof- en verzuimregistratie: Het registreren en bijhouden van verlofaanvragen, verzuimgegevens, en andere afwezigheden van medewerkers, en het verwerken van deze gegevens in de salarisadministratie en andere relevante systemen.
  5. Personeelsmutaties: Het verwerken van personeelsmutaties, zoals functiewijzigingen, salariswijzigingen, adreswijzigingen, en andere wijzigingen in de persoonsgegevens van medewerkers.
  6. Wet- en regelgeving: Het op de hoogte blijven en naleven van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van personeelsadministratie, zoals de Wet op de Persoonsgegevens (AVG), de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), en cao-afspraken.

Een goed georganiseerde personeelsadministratie is van groot belang voor een werkgever om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, de rechten van medewerkers te waarborgen, en een overzichtelijke en efficiënte administratie te voeren.

Reactie plaatsen