HireHeroes

Betekenis: Disciplinaire maatregelen

Wat zijn disciplinaire maatregelen?

Disciplinaire maatregelen zijn maatregelen die door een werkgever kunnen worden genomen als reactie op het gedrag of de handelingen van een werknemer die als ontoelaatbaar of in strijd met de geldende gedragsregels of arbeidsvoorwaarden worden beschouwd. Disciplinaire maatregelen hebben tot doel om de werknemer te corrigeren, te bestraffen of te waarschuwen voor zijn of haar gedrag en om de werkgever in staat te stellen om de arbeidsrelatie te handhaven en de orde en discipline op de werkvloer te waarborgen.

In Nederland zijn disciplinaire maatregelen geregeld in het arbeidsrecht en dienen te worden genomen volgens de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de geldende cao (collectieve arbeidsovereenkomst) indien van toepassing. Voorbeelden van disciplinaire maatregelen zijn:

  1. Waarschuwing: Een mondelinge of schriftelijke waarschuwing aan de werknemer waarbij het ontoelaatbare gedrag wordt benoemd en de werknemer wordt gewezen op de consequenties van herhaling van het gedrag.
  2. Schorsing: Het tijdelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer geen arbeid hoeft te verrichten en geen recht heeft op loon. Schorsing kan worden toegepast als tijdelijke maatregel in afwachting van verder onderzoek of besluitvorming.
  3. Geldboete: Het opleggen van een geldboete aan de werknemer als sanctie voor het ontoelaatbare gedrag.
  4. Overplaatsing: Het overplaatsen van de werknemer naar een andere functie of afdeling als disciplinaire maatregel.
  5. Ontslag: Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst als disciplinaire maatregel, bijvoorbeeld bij ernstig wangedrag of herhaaldelijke overtreding van gedragsregels.

Het nemen van disciplinaire maatregelen dient zorgvuldig te gebeuren en de werkgever dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en eventuele afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao.

Reactie plaatsen