HireHeroes

Betekenis: Sociale zekerheid

Wat is Sociale zekerheid?

Sociale zekerheid verwijst naar een systeem van sociale voorzieningen en verzekeringen die bedoeld zijn om burgers te beschermen tegen inkomensverlies of financiële risico's als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, zwangerschap of andere sociale omstandigheden. Het socialezekerheidsstelsel in Nederland is gebaseerd op het idee van solidariteit, waarbij mensen bijdragen aan een gezamenlijk systeem en in ruil daarvoor recht hebben op bepaalde sociale voorzieningen en verzekeringen wanneer ze die nodig hebben.

In Nederland bestaat de sociale zekerheid uit verschillende wettelijke regelingen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW) die ouderdomspensioen biedt aan burgers vanaf een bepaalde leeftijd, de Werkloosheidswet (WW) die inkomen biedt aan werknemers die werkloos worden, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) die voorzieningen biedt aan jonggehandicapten die arbeidsongeschikt zijn, en de Zorgverzekeringswet (Zvw) die de verplichte ziektekostenverzekering regelt.

Daarnaast zijn er sociale zekerheidsregelingen die specifiek gericht zijn op bepaalde groepen, zoals de Bijstandsuitkering (ook wel Participatiewet genoemd) voor mensen met een laag inkomen, de Kinderbijslag voor ouders met kinderen, en de Toeslagenwet die aanvullende inkomensondersteuning biedt aan mensen met een laag inkomen. Sociale zekerheid is bedoeld om een vangnet te bieden aan mensen die te maken krijgen met inkomensverlies of financiële moeilijkheden, en om te zorgen voor een sociaal vangnet in de samenleving.


Reactie plaatsen